Straupes iela 3, Riga, LV-1073

Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē – 1. pārskata periods

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības
mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes
paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas
“Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas
“Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi
kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no
2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “WeMPS” 2023. gada 1.septembrī
uzsāka pētniecības projekta Nr. Nr.1.5. ” Plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesu izpēte
un pielietošana mikro-rekuperācijas sistēmu izstrādē” īstenošanu. Pētniecības projekta mērķis
ir izpētīt plūsmas dinamikas un siltum-maiņas procesus un pielietot iegūtās zināšanas, lai
izstrādātu inovatīvu mikro-rekuperācijas sistēmu (prototipu), kā arī veikt tās pārbaudi reālā
darbības vidē.

Pētniecības projektu plānots realizēt līdz 2024.gada 31.decembrim. Projekta kopējās izmaksas
plānotas EUR 157’439,21, tai skaitā EUR 104’729,82 – Eiropas Savienības Atveseļošanas
fonda finansējums.

Pārskata perioda (no 2023. gada 1. septembra līdz 2023.gada 30. novembrim) mērķis bija
nodrošināt atsevišķu siltum dinamikas un plūsmu dinamikas elementu darbības principu
izstrādi un analīzes rezultātus apkopot detalizētā atskaitē, fiksējot pētīto formu un materiālu
ģeometriskos un fizikālos lielumus. Pārskata perioda mērķis sasniegts pilnā apmērā.

Related Posts

en_GBEN